अत्याचार जाता तोच गुन्यांवकार?

सोनाली फोगाट ह्या बायलेक गोंयांत मरण आयलें. सुरवेक तिका काळजाच्या आकांतान मरण आयलां म्हण सांगलें. मागीर तिचो खून जालो म्हण सिध्द जालें. हे जाता आसतना तिच्या निमण्या खिणांच्यो कांय फुटेजीस लोकां मुखार आयल्यो. तिणें ड्रग्ज घेतिल्ल्याचें वा पियेवपाचे यत्न तातूंत दिश्टी पडले. ह्या सगळ्या फांटभुयेर म्हज्या कडेन लेखा खातीर विचारणा जाली. पूण हांव विचारांत पडलों. हांव कितें बरयतलों? ‘ड्रग्ज आनी गोंय’ ह्या विशयाचेर बर्‍या तरेन, खोलायेन आनी सत्याचें दर्शन घडोवपी फकत तीन मनशां बरोवपाक शकतात. बाकी सगळ्यांचीं उतरां ‘शब्द बापुडे केवळ वारा’ म्हणचे पडटलें. हें खरें की तांच्यांनी खरें उलोवपाचें मनार घेवपाक जाय. आता हे तीन लोक कोण? (इतली उमळशीक ताणून धरिल्ले खातीर देव बरें करूं!) एक- ड्रग्ज पॅडलर, दुसरे पुलिस आनी तिसरे राजकारणी. हांतून पुलीस आनी राजकारणी सत्य कथन करून आपली मलई वगडावचे नात. पूण म्हजो खरो भावार्थ ड्रग्ज पॅडलरांचेर आसा. ताचें भितल्ल्यान कोणतरी वाल्याचो वाल्मिकी जातलो आनी खरें खरें उलोवपाक लागतलो. आशा करपाक कितें वता? दुनीया उमीद पे कायम है. कितली पवित्र ही युती. भौसा भितर तांकां कितलो अभिनय करचो पडटलो न्हय. आता तांच्याच भितर केन्ना केन्ना, घोव बायलां भितर जशीं झगडीं जातात तशीं कोफुसावां जातात. पूण कायमचो घटस्फोट घेवप हे तांच्या संस्कृतींत बसना. एक दोगांक ड्रग्ज घेतना अटक जाल्यार समजपाचें पुलीस खात्यांतल्या गांवठी सिंघमांक पेपरान आपले फोटे छापपाची वान्सां जाल्या. नाजाल्यार ऑनलायन ट्रांजेक्शन सारकें जायना. एकटो राजकारणी तर, आपलो प्रवास रूम बॉय ते अमक्या हॉटेलाचो मालक अशें हड्डे बडोवन सांगता. पूण हो प्रवास नेमको कसो जालो तें मात सांगना. तें सांगलेले जाल्यार कितलें बरें जावपाचें. उद्योजक जावपाक आंगान कसली ‘कला’ आसची पडटा हाची जाणविकाय तरण्या पिळगेक जातली आसली. ह्या खातीर तांणी आपली काणी सांगची आनी ताच्या फाटल्यान सरकारी नोकर्‍यां खातीर भोंवपी तरणाट्यांक गुरूमंत्र दिवचो. अशें केल्ल्यान सगळ्यांची एकाच फावटी भरभराट जातली.

हे जालें ह्या तीन इश्टांचें. जनतेचें कितें? तांकां हें मान्य आसा? निखालस ना. पूण हेवूय तितलेंच खरें की ह्या गजालींचो जावपी त्रास तांणी सोडून दिला. हिंसा, भ्रश्टाचार, शिंदळकी राजकी वेवस्था हांकां समाज नोर्मल जायत चल्ला. समाज जिवनाचें हें वास्तव ताणी अटळ सत्य म्हण मानून घेतलां. हें बदलपाचेंच ना, मागीर हे अटळ वास्तव्याक सामोरे वता आसतना आपल्याय पदरान कितें तरी पडचें अशें ताका दिसता. हें सगळें दिसचेंच न्हय म्हण मागीर तो सांस्कृतीक प्रतिकां नाचयता, अध्यात्मान, कथा किर्तन, शिगमोत्सव, फेस्त हातून स्वताक गुठालावन घेता. हें सगळें करतना ल्हानपणांत मनोहरराय सरदेसाय हांच्या कवितेंतलो ‘सुंदर माझा गोवा’ आतां ‘उडता गोवा’ जाला हाची ताका खंत आसा. पूण परतिची वाट चलपाची तयारी ना. हें अशेंच आनी अशेंच चालू रावतलें हे तांणे मानून घेतलां. आसूं.

सोनाली फोगाट ह्या प्रकरणान म्हज्या मुखार जे प्रस्न आयलें ते ड्रग्ज, गोंय हाच्या विशीं नासले. ते प्रस्न मातशे वेगळे.

सोनाली फोगाट ही भाजपाची लोकसभेची हरयाणाची उमेदवार, स्टार प्रचारक पूण तिच्या मरणा न्हय खुना उपरांत तिचोच पक्ष तिका न्याय दिवपाक फुडें आयलो ना? हाका कारण कितें जावं येता? भाजप तर नारी शक्ती, भारतीय संस्कृतायेन स्त्रीक देवता रुपान मानपी विचार परंपरेतलो, मागीर ही सोनाली फोगाटाच्या बाबतीन उपेक्षा कित्याक? एक कारण आसूं येता, सोनाली फोगाटाच्या मरणा पयलीचे जे व्हिडीयो लोकां मुखार आयले ते व्हिडीयो. हे व्हिडीयो तांकां घडये अडचणीचे आसूं येता. त्या व्हिडीयों भितर ती क्लबान नाचता. आनी तिचो हो अवतार तिच्या पक्षाक मानवचो ना. कारण तिचो पक्ष संस्कृती रक्षक, निती-अनितीच्या बाबतींत सामको सोवळो. मागीर तांकां हें कशें परवडपाचें? क्लबांत वचप, इश्टां बरोबर नाचप हें उच्च मध्यमवर्गाची जिवन शैली जावन आसा. ताका बाकिच्यांनी हरकत घेवपाची कारणां ना. ही जिवन शैली दर एक पक्षांतल्या वयल्या पांवड्या मदल्या नेत्यां भितर आसा. पूण ती जिवन शैली मान्य करप शक्य ना. हें अशें वागप आमच्या पारंपारिक दांभिक वृत्तीक अनुसरून आसा. सगळें भोग भोगप वयल्यान मात विरक्तीचें खोटें खोटें भाव तोंडार हाडप ही आमची प्रवृत्ती. ह्याच प्रवृत्तींतल्यान आमी दुसर्‍यांक हिणयता, कमी लेखता. आमी विदेशी वस्तू वापरतले, विदेशी लोकां बरोबर आपल्या फायद्या खातीर पयशांचे व्यवहार करतले पूण त्या व्यक्तीक आमी स्विकारचे नात.

सोनिया गांधी जेन्ना राजकारणांत आयली तेन्ना सामके गलीच्छ भाशेंत तिचेर टिका कांय जाणांनी केली. राजकारणांत टिका सोंसपाकूच जाय पूण ही टिका वंश, कपडे, संस्कृती आनी उल्लेखूय करपाक जायना अश्या बाबतीन जाताली. थोर संस्कृतायेचे पालनकर्ते हें विसरलेले की ती एक देशाची सून. भारतीय नारीचो प्रातिनिधीक चेहरो आसपी स्मृती इराणी आपल्या भुरगेपणांतले मॉडेलींगाच्या तेंपावयले फोटो छापपाचें धाडस करची ना. कित्याक? त्यावेळार तिणे कितें गैर केल्लें? निखालस ना. मागीर कितें कारण? आयज तिच्या आक्रस्ताळ्या, राष्ट्रवादी राजकारणाक तिचें त्या वेळावयले फोटो अडचणीचे आसा. कारण आमी मनशांचे मोल ताच्या विचारा वयल्यान करीना तर कपडे, जल्माचें ठिकाण आनी जातीवयल्यान करता. आनी ताचोच अभिमान बाळगिता. म्हण तिच्याच पक्षाक ती अडचणीची थारल्या.

दुसरें कारण राज्यान भाजपची सत्ता आसा. तेन्ना आपल्याच मनशांक अपशकून कसो करतले? सुशांत सिंग राजपुता वेळार परिस्थिती वेगळी आसली. महाराष्ट्र राज्यांत महाआघाडीचें (शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस) हांचें राज्य आसलें. ताका लागून मनाक मारीत त्यो काणयो रचून खवदळ घालो. हाचो अर्थ आपल्या कार्यकर्त्यांच्या मरणान लेगीत राजकीय पक्ष आपलो सुवार्थ पळयता ही सगळ्यांत वीट हाडपी गजाल.

आतां प्रस्न उरता, आमचो समाज ह्या गजाली कडेन खंयच्या नदरेंतल्यान पळयता? जेन्ना माध्यमांतल्या लोकांक कळ्ळें  की ही बायल ड्रग्ज घेताली तेन्ना ह्या गजाली कडेन पळोवपाचो समाजाचो दृश्टीकोणूच बदल्लो. ती ड्रग्ज घेताली जाल्यार निश्चितूच गुन्यांवकारी पूण कोण तरी ड्रग्ज घेता म्हण तांकां फसोवन ताचो खून करपाचो अधिकार कोणाक मेळना. हें आमी विसरता. तिच्या जाग्यार कोण तरी दादलो मनीस आसलेलो जाल्यार आमचो दृश्टीकोण कसो आसपाचो? ड्रग्ज घेवप वायट हातूंत दुबाव ना. पूण दादल्यान घेतल्यार तो गुन्हो पूण बायल मनशेन घेतल्यार ती चारित्र्यहीन थारता हो खंयचो न्याय? आनी फकत चारित्रहीनूच न्हय तर तिच्या कडेन कशेंय वागपाचो, तिचो जीव लेगीत घेवपाचो परवानोच हेरांक अचकीत मेळटा अशी आमची समजूत आसा व्हय?

15-16 वर्सां पयलीं गोंयातल्या एका चलयेचेर ताच्याच कांय इश्टांनी आनी कॉलेज कँटिनांतल्या कामगारांनी अत्याचार केलो. त्या पिडीत चलयेक सिगरेटींत घुंवळी वखद घालून ताका ओडपाक दिलें. ही गजाल जेन्ना लोकां मुखार आयली तेन्ना प्रतिक्रीया अशीच आशिल्ली, ‘सिगरेट ओडपी चलयेचें चारित्र्य कितें आसतलें हें आमकां खबर आसा.’ म्हळ्यार तिणे सिगरेट ओडली आनी आपल्याचेर अन्याय करपाची मान्यताय दिवन उडयली आनी त्या अत्याचारी लोकांनी आपलें कर्तव्यच पुराय केलें अशें आमकां म्हणपाचें आसा कांय कितें?

कांय वर्सां फाटीं निर्भया प्रकरणान आरोपी आनी गुन्यांवकारी थारलेले लोकांची आनी तांच्या वकिलाचे मुलाखतीचेर एक डॉक्युमेंटरी आयिल्ली ताचेर भारत सरकारान बंदी हाडली. पूण तरीय तातूंतलो कंटेंट भायर फुटलो. त्या प्रकरणान आसलेल्या गुन्यांवकारी आनी तांच्या वकीलांक जे जालां ते सभावीक अशें दिसतालें. गुन्यावकारींक आपल्या कृत्याचो कसलोच पश्चाताप नासलो. उलट तांका अशें दिसतालें ‘उसरां रातचें आपल्या मित्रा वांगडा फिरपी चलयेचें कितें वेगळें जातलें?’ तिच्या सारक्या ‘संस्कार हीन’ चलयेची ‘नियती’ हीच आसली अशें तांकां दिसतालें. आयच्या आधुनीक काळांत लेगीत लोक कश्या रितीन मध्ययुगीन काळांतल्या मानसिकतेन जगता हाचें उत्तम उदाहरण. चलयांच्या दर एक गजालीचेर, आवडी – निवडी दवरपाक आनी ताच्या वयल्यान ताका जज करपाक चलयो म्हळ्यार सार्वजनीक मालमत्ता न्हय हें आमकां अजून कळूंक ना.

हे सगळें पळयल्या उपरांत शेवटाक आमी त्याच सर्वमान्य निश्कर्शा मेरेन पावता तो निश्कर्श म्हळ्यार चली वा बायल मनीस कपडे मोटवे, उत्तेजक घालता म्हण बायलांचेर अत्याचार जाता, देखून बायल मनशांनी मर्यादा, लज सांबाळून जगप. म्हळ्यार जाचेर अत्याचार जाता तोच गुन्यांवकार.

समाज कितलोय प्रगत जावं, गुन्यांवकारी विकृतीन भरिल्ले लोक आसतलेच. कायदे कितलेय कडक केले तरी गुन्यांव जायत रावतले हेंवूय तितलेंच खरें. पूण जेन्ना समाज मन पिडीत मनश्यां बरोबर रावं नासतना मुकपणान अत्याचारी प्रवृत्तीच्या फाटल्यान वता तेन्ना स्वातंत्र्य, न्याय ही मुल्यां आपल्या समाजान फावो त्या प्रमाणान रुजूंक ना अशेंच म्हणचें पडटा.

Your email address will not be published. Required fields are marked *