सरकारी जांवय- सुनांनो, सावधान…

सरकारी खात्यांनी कामाक आंग मारतल्या अधिकारी तशेंच कर्मचाऱ्यांक सक्तीची निवृत्ती घेवन घरा बसचें पडटलें अशी शिटकावणी गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणी दिल्या. शासनाच्या सर्वसादारण प्रशासन विभागान तश्या आशयाचें परिपत्रक दोन दिसां आदीं जारी केलां. सरकारच्या ह्या निर्णयाक लागून साद्या साद्या कामां खातीर कार्यालयांनी पावटी मारच्यो पडटल्या सर्वासामान्य जनतेन खोशी उक्तायल्या. ह्या निर्णयाचें सरकारी कर्मचारी संघटनेनय समर्थन केलां.

सरकारी खात्यांतले सगलेच अधिकारी वा कर्मचारी हे कामचुकार आसात अशें निखालस म्हणपाक जावचें ना. पूण भोवतेक कार्यालयांनी सामान्य मनश्यांचीं कामां सपासप जायनात ही वस्तुस्थिती आसा. अश्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्र्यांच्या घोशणेक व्हड म्हत्व प्राप्त जाता. 56 (जे) हो बुनयादी नेम एखाद्या सरकारी कर्माचाऱ्याक नागरिकांच्या भल्या खातीर गरज पडल्यार सक्तीन निवृत्त करपाचो अधिकार योग्य अधिकारणीक दिता. हें ब्रम्हास्त्र आतां सरकार वापरपाक सोदता ही तोखणायेची गजाल.

खंयचोय कर्माचारी एखाद्या पदाचेर प्रभावी काम करतलो जाल्यार कांय घटक म्हत्वाचे आसतात. पयलो घटक म्हणल्यार कर्मचाऱ्याची निवड ही ताच्या पात्रतायेचेर जावपाची गरज आसता. पूण प्रत्यक्षांत आमी सरकारी नोकरेचो विचार करतात तेन्ना लायकी नाशिल्लो एखादो निखळ वशिल्याच्या वा पयश्यांच्या नेटार सरकारी नोकरी मेळयता हें वास्तव. ‘पतिव्रतेच्या गळ्यात धोंडा, वेश्येला मणिहार’ अशी ही परिस्थिती! हांवें म्हज्या मतदारसंघांत अमक्यो इतल्यो नाकऱ्यो दिल्यो अशें जेन्ना एखादो आमदार वा मंत्री सांगता तेन्ना गोंयच्या सरकारी खात्यांतल्यो नोकऱ्यो मॅरीटाचेर न्हय तर वशिल्याचेर भरतात हें तो उक्तेपणी मान्य करता. मागीर हे अशे शॉर्टकट मारून मुखार आयिल्ले कर्मचारी आपल्या कार्यालयांनी कितें म्हुणून दिवे लायतले? हांव बाबाचो, भाईचो, भाऊचो मनीस म्हूण खात्यांतल्या अधिकाऱ्यांक आनी नागरिकांक धमकावपी आनी मिजास दाखोवपी साबार सरकारी कर्मचारी मेळटले. अश्या कर्मचाऱ्यांचेर सक्तीच्या निवृत्तीची कारवाय करतना तो खंयच्या राजकारण्याच्या वशिल्यान सरकारी सेवेंत रुजू जाल्लो तांचींय नांवां सरकारान जाहीर करचीं! तशें जाल्यार फुडाराक आपूण कोणाकय नोकरी दितां जाल्यार ती निदान प्रामाणीकपणान काम करतलो अश्याच मनश्याक दितलों हाची ते काळजी घेतले.

प्रभावी कामा खातीर दुसरो म्हत्वाचो घटक आसता तो म्हणल्यार कार्यालयांतलें कामाक पोसवण दिवपी वातावरण. गोंयांत भोव थोड्या सरकारी कार्यालयांचो आडवाद सोडल्यार भोवतेक कार्यालयांची परिस्थिती सामकी वायट आसा. वर्सांचीं वर्सां वणटींनी रंग पळयिल्लो ना, पोरण्यो फायली हांगा थंय पडिल्ल्यो आसात, कार्यालयांतल्या फर्निचराची परिस्थिती, गरजेची लायट- फॅन हांचो उणाव हाका लागून एक कोंदट, काळखी, आळसावल्लें, निर्शेल्लें वातावरण आमकां पळोवंक मेळटा. पावसाच्या दिसांनी साबार कार्यालयांक गळटी लागिल्ली दिश्टी पडटा. कामाखातीर आनंददायी वातावरण गरजेंचें आसता तें सरकारी खात्यांनी तयार जावंक जाय. दरेका कर्माचाऱ्याक स्वतंत्र क्युबिकल्स आशिल्ली आसन वेवस्था आसपाक जाय. सरकारी कर्मचाऱ्यांक सातत्यान लोकांकडेन कशें वागप, लोकांची कामां बेगीन कशीं करप अश्या विशयांचेर प्रशिक्षण कार्यावळी घडून येवंक जाय.

प्रभावी कामा खातीर तिसरो म्हत्वाचो घटक म्हणल्यार बऱ्या कामाची योग्य तुस्त आनी तोखणाय जावप. कामचुकार कर्मचाऱ्यांचेर कारवाय करतनाच बरें काम करतल्या कर्माचाऱ्यांच्या बऱ्या वावराची नोंद घेवपाक जाय. तांच्या कामाची पावती म्हूण तांकां बडट्यो, चडावत पगार आदी दिवन कामाक उमेद दितनाच हेरांकय देख मेळची असो यत्न जावपाक जाय. कोणाच्या तरी वशिल्यान सेवेंत रुजू जालो म्हणटगीच वर्सांचीं वर्सां एकेच सुवातेर काम करपी वा कामाक हजर रावनासतनाच पगार घेवपी कितलेशेच सरकारी जांवय आनी सुनो आमकां पळोवंक मेळटात. सरकारी नोकरी म्हणल्यार आयुश्यभर काम करनासतना पोट भरपाची संद ही भोवतेक कर्मचाऱ्यांची मानसिकता अश्या कठोर कारवायांनी जाग्यार येतली अशी आस्त आसा.

सरकारी कर्माचाऱ्यांच्या वावराचें योग्य मोजमाप सातत्यान जावपाची गरज आसा. साबार फावटी कामाक आंग मारपी आनी मिजास दाखोवपी एखाद्या कर्मचाऱ्याक बडटी मेळटा तेन्ना पुराय प्रामाणीकपणान काम करपी कर्मचाऱ्याक निर्शेणी येवप मनीस धर्माक धरून आसा.

सरकारी खात्यांच्या कार्यालयांचो वेळ आदले वरी स दिसांचो जावपाक जाय. कांय वर्सां आदीं सरकारान सप्तकांतलो कामाचो एक दीस उणो करून दिसाचो कार्यालयीन वेळ वाडयलो. पूण भोवतेक कार्यालयांनी हो वेळ पाळिल्लो दिसना. उसरां कामार येवपी आनी बेगीन घरा वचपी कर्माचाऱ्यांचेर कारवाय जायना. अश्या कर्मचाऱ्यांचेर हाचे फुडें अधिकाऱ्यांनी कोणाच्याच चेपणाक बळी पडनासतना कारवाय करपाक जाय. मागीर तांचो गोडफादर मंत्री आसूं वा आमदार!

दरेका सरकारी कार्यालयांत अमूकच कामाक कितलो वेळ लागूं येता ताचो तपशील थंय येवपी नागरिकांक ठळकपणान दिसतलो अशे तरेन लावंक जाय. तितल्या दिसांत एखाद्याचें काम जायना जाल्यार ताका ताचें कारण अधिकृतपणान जाणून घेवपाचो अधिकार आसपाक जाय. आपल्या कामाक कोणाच्या तरी आळसायेक वा बेजबाबदारपणाक लागून उशीर जाला म्हूण कळत जाल्यार ताका त्या संबंधीत कर्मचाऱ्या आड कागाळ करपाची तजवीज आसपाक जाय.

आतां मुख्यमंत्र्यानी केल्ली घोशणा जशी सर्वसामान्य जनतेक थाकाय दिवपी आसा तशीच ती सरकारी खात्यांतल्या प्रामाणीक आनी कर्तव्यांक पुराय पाळो दिवपी कर्मचाऱ्यां खातीरय बऱ्याची आसा. ही घोशणा प्रत्यक्षांत येवची अशें सगल्यांकच दिसता. अशी कारवाय जाता म्हण भिरांत उरल्यार सरकारी जांवय आनी सुनांक एके तरेचो वचक उरतलो.

मुख्यमंत्र्यांच्या घोशणेन आनी ते संबंधीच्या परिपत्रकान सरकारी खात्यांनी कामाक शिस्त आनी गती येतली आनी लोकांची कामां कळावा बगर जातलीं अशी आस्त बाळगुपाक हरकत ना.