जीण आमची मोबायलाक समर्पीत

देखाव 1 (सत्य घटना)-
घरांत आजो- आजी, आवय- बापूय आनी दोन ल्हान भुरगीं…. तीन पिळग्यांचे प्रतिनिधी… तांचे आचार- विचार, जिणे शैली, तत्वां- मुल्यां विंगड विंगड…. पूण तीनय पिळग्यां मदीं एक समानता… ती म्हणल्यार दरेकल्याच्या हातांत जिवितांतलो मोस्ट एसेनशियल कॉमोडीटी- एन्ड्रॉयड मोबायल फोन…. दरेकल्याचें जिवन मोबायलाक समर्पीत… घरांतल्यो तीनय पिळग्यो एकाच घरांत रावन लेगीत एकामेकांक परक्यो…

देखाव 2 (सत्य घटना)-
एक हॉटेल. आवय- बापूय आपल्या माणकुल्या भुरग्या वांगडा जेवपाक येतात. भुरगें न्हिदलां. हॉटेलांत टेबल सुगूर करून बसका घेता थंय आसा, आवय- बापूय दोगांय मोबायलाचेर दंग…. व्हेटर येवन वासपूस करता. दोगांयकडेन मेनू कार्ड वा व्हेटराच्या तोंडाक लेगीत पळोवंक वेळ ना. सूप आनी एक दोन खावपाचे नग तीं ऑर्डर करतात, लक्ष मोबायलाचेर स्थीर… घोवाचो बियरीचो ग्लास, बायलेचो थंड पेयाचो…. घोट घेतना लेगीत लक्ष मोबायलाचेर…. कांय खीण गेले उपरांत बायलेची व्हडान बॉब…. भुरग्याची आवय मोबायलाचेर इतली दंग जाता की चुकून घोवाच्या बियरीचो घोट मारता…. हॉटेलांतल्या हेर गिरायकांची आकांताची मनरिजवण… त्या बोवाळांत न्हिदिल्लें भुरगें जागें जावन रडपाक लागता…. भुरग्याची पिराय चडांत चड दोन वर्सां….. आवय पर्सींतलो दुसरो एक मोबायल काडून भुरग्याकडेन दिता आनी ताका ओगी बसून गेम खेळूंक सांगता… भुरगें उमेदीन मोबायल घेता आनी ऑनलायन गेम खेळपाक आरंभ करता…. आवय, बापूय आनी भुरगें… अप्रूप असो त्रिवेणी संगम!

देखाव 3 (सत्य घटना)-
तिसरे यत्तेचीं तीन भुरगीं….. ताणी आपल्या आवयच्या वा बापायच्या मोबायलाचेर तिगांचोच एक व्हॉटस् ॲप ग्रूप घडयला. ग्रुपाक नांव दिलां ‘मोडर्न त्रिमुर्ती’. तीं सांजवेळां मोबायलाचेर वरांची वरां एकामेकां कडेन चॅटींग करतात. तातूंत वर्गांतल्या चल्यांच्योय खबरो आसतात. खबरो साद्यो न्हय, मोगाच्यो… आवय- बापूय तीं मोबायलाचेर व्यस्त आसतात तें पळोवन तांकां तोखेतात आनी धादोस जातात. एक दीस चुकून एका भुरग्या कडच्यान बापायच्या व्हिडीयो गॅलरींतलो एक पोजडो व्हिडीयो ग्रुपार शॅर जाता. जेन्ना ही गजाल ताका लक्षांत येता तेन्ना शेळो घाम सुट्टा. हेर इश्टिणी कितें म्हणटल्यो हें चिंतून तें थतर वितर जाता. पूण काय खिणांतच हेरांनी थम्स अप इमोजी धाडिल्लो ताका पळोवंक मेळटा…. मागीर दुसऱ्या दिसाच्यान हेरय इश्टिणी आपआपल्या पालकांच्या मोबायलांतले पोजडे व्हिडिओ आनी फोटे ग्रुपार घालपाक लागतात. ह्या व्हिडिओंतल्या कन्टेन्टाचेर तीं निरागसपणान वर्गांत उलोवंक लागतात. एक दीस शिक्षिकेच्या कानार तांचें उलोवप पडटा. शिक्षिका पालकांक शाळेंत आपयता. पालक आनी शिक्षक भुरग्यांच्या नांवान शिगमो घालतात. ही खबर मीठ- मिरसांग लावन सगल्या पालकांच्या आनी विद्यार्थ्यांच्या कानार पावता. सगलींच भुरग्यांच्या पालकांची काळकूट करतात आनी सहानुभुती परगटायतात. भुरगीं मात व्हिलन जातात.

देखाव 4 (काल्पनीक)-
वर्स 2032… पंदरा वीस वर्सांची भुरगीं. दरेकल्याच्या दोळ्यांर दाट काचांचें ऑक्ल. तांचे दोळे पळयल्यार तीं चायनीज कशीं दिसतात. तीं आंगान थपथपीत जाल्यांत… तीं मनश्यांकडेन प्रत्यक्ष उलयनात. तीं हांसतात, रडटात, झगडटात फकत मोबायला वेल्यान. आतां मोबायल वरांची वरां हातांत धरचे पडनात. ते खातीर हड्ड्या सकयल मोबायल दवरपा खातीर एक खेरीत हॉल्डर बाजारांत आयला. मोबायलाचेर बोटां फिरोवपाचीय गरज ना. ताका तोंडान सुचोवणी दिल्यार पुरो, तो आयकता. 2022 वर्सा कांय पालक आपल्या भुरग्याक हड्ड्याक बांदून भोवतालीं तश्शीं 2032 वर्सा मोबायलाक बांदून भोवतना दिसतात.

वयल्या चारय देखाव्यांचो सार-
मोबायलान घरा घरांत भुरग्यांच्या सर्जनशिलतेक, संवेदनशिलतेक, विचार क्षमतेक आपली गुलाम करून उडयल्या. मोबायलाच्या मुखार मान बागोवन वरांचीं वरां ताका शरण गेल्लीं भुरगीं जळीथळीं दिश्टी पडटात. नात्यां मदल्या दिसपट्ट्या वाद- संवादांत मोबायलान पकदस्त वणत उबी केल्या. आवय- बापायक भुरग्यां कडेन खबरो करपाक वेळ ना… आजो- आजयेक भुरग्यांक काणयो सांगपाक वेळ ना… भुरग्यांक खबरो वा काणयो आयकुवपाक वेळ ना… दरेकल्याच्या हातांत मोबायल. पुराय जीणच एक मार्गी जावपाक लागल्या…. निरस जावपाक लागल्या… दिसयभर दोनय हातानी मोबायलाचें पुजन करतल्या पालकांक भुरग्याच्या फाटीर हात दवरून ताची तोखणाय वा अपुरबाय करपाक वेळ खंयच्यान मेळटलो? भुरग्याक आवय- बापायकडच्यान गरजेचो स्पेस मेळना. तो स्पेस तांकां मोबायल दिता. मागीर भुरगो तन- मन मोबायलाच्या सुवादीन जालो जाल्यार आजाप तें कसलें करपाचें?

पालकांक शिटकावणी-
बायल, मोबायल आनी ऑटोमोबायल हांचे खातीर उणीच पिराय थारिल्ली आसा. ती जाणी थारायल्या ते बुदवंत लोक. शिक्षणा खातीर मोबायलाचो वापर आयज अनिवार्य जाला. पूण तो खंयच्या पिरायेचेर भुरग्याच्या हातांत दिवचो, ताचो वापर भुरग्यांनी बेस बरो प्रभावी तरेन कसो आनी कितले मेरेन करचो हाचेर पालकांनी लक्ष दिवपाक जाय.

आपल्या ल्हान पिरायेच्या भुरग्यांक एके वटेन स्वतंत्र मोबायल घेवन दितात आनी ताच्या वापराचो अतिरेक जातगीच मागीर रडटात त्या पालकांची देख हेरांनी वेळारच घेवची. कांय पालक आपल्या भुरग्यांक च्यॉकलेट वा सोफ्ट ड्रींक केन्नाच दिनात. त्या भुरग्यांक च्यॉकलेट वा सोफ्ट ड्रिंकाची रुच व्हड जाता मेरेन केन्नाच कळना. पालकांनी मोबायलाच्या बाबतींतय हेंच धोरण आपणावपाक जाय. भुरग्यांच्या हातांत गरज म्हूण मोबायल दिवप समजूं येता, पूण अतिरेकी मनरिजवणेचें तें साधन जावचें न्हय. भुरग्यांच्या हातांत तांच्या स्नायूंक घटसाण दिवपी आनी कलात्मकतेक पोसवण दिवपी पारंपारीक खेळणींच सोबतात. भुरग्यांच्या हातांत मोबायल दिवंक नाशिल्ले कडेन तुमकां कोणेय मागाशिल्लीं म्हणू दी. खरे अर्थीं तींच मागाशिल्लीं आसतात हें मतींत दवरात.

तात्पर्य-
एक ल्हान भुरगो एक दीस आपल्या इश्टाची पेन्सील चोरून घरा हाडटा. आवयक जेन्ना ही खबर कळटा तेन्ना ती ताका तोखेता. दुसरे दिसा भुरगो उमेदीन पेन चोरता. आवय ताची तुस्त करता. व्हड जावन तो भुरगो खांपो चोर जाता. ताच्या हातान खून जाता आनी ताका फांसार चडोवपाची ख्यास्त जाता. निमणी इत्सा म्हूण ताका आवयक मेळपाची मेकळीक मेळटा. आवय दुख्खान ताका वेंग मारता. तो आवयच्या कानाक घांस मारता आनी तिका सांगता, ‘त्या दिसा भुरगेपणांत पयले खेपे पेन्सील चोरून हाडिल्ली तेन्ना तुवें म्हज्या कानाक धरिल्लें जाल्यार आयज म्हजेर ही परिस्थिती येवची नाशिल्ली’. ही काणी हांगा सोपता. भुरगीं चुकतात जाल्यार तांकां वेळारच मोगान समजावन जाग्यार हाडपाची देख दिवपी ह्या काणयेचो रिमेक करपाचो आसा व्हय पालकांक?

Your email address will not be published. Required fields are marked *