10 पुस्तकांतल्यान वेंचून काडलो साहित्य अकादमीन ‘वर्सल’ कथासंग्रह

केंद्रीय साहित्य अकादमीन उजावाडायिल्ले प्रसिद्धी पत्रकाप्रमाणें तीन वांगड्यांच्या ज्युरींनी निमणे वळेरेंतल्या 10 पुस्तकांतल्यान ह्या वर्साच्या साहित्य अकादमी पुरस्काराखातीर डॉ प्रकाश पर्येकाराचो ‘वर्सल’ हो कथासंग्रह वेंचून काडलो. 

ज्युरीचे तीन वांगडी आशिल्ले डॉ फा मॅल्वीन पिंटो, निलबा खांडेकार आनी व्हिन्सी क्वाद्रूस. 

ह्या 10 पुस्तकांमदीं तीन कविता संग्रह, तीन कथा संग्रह आनी दरेकी एकेक नाटक, लेखसंग्रह, समिक्षण निबंद आनी निबंदांचीं पुस्तकां आशिल्लीं. 

(हांगां क्लिक करून पुराय प्रसिद्धीपत्रक आनी ज्युरींचीं आनी पुस्तकांचीं नांवां वाचूं येतात.)

साहित्य अकादमीन अधिकृतपणान जाहीर केल्ली 10 पुस्तकांची वळेरी अशीः

कविता संग्रहः

  1. आत्मघात – एन् बाळकृष्ण मल्ल्या (2019)
  2. आवय जाल्या जाण्टी – रमेश साजू घाडी (2020)
  3. अशोक भोंसलो – सुनिलवन (2021)

 

कथा संग्रहः

  1. मरण काळ – (स्मृतिशेष) जयमाला दणायत (2020)
  2. मासां – अँथनी बारकूर उर्फ अँथनी प्रकाश डिसोझा (2019)
  3. वर्सल – प्रकाश एस् पर्येंकार (2021)

 

नाटकः

भूंय म्हजी भांगराची – प्रकाश रमाकांत वझरीकार (2021)

 

लेखसंग्रहः

जागरयाचे कुंकारे – नारायण भास्कर देसाय (2019)

 

समीक्षण निबंदः

कोंकणी काव्यः रुपां आनी रुपकां

 

निबंदः

रंगतरंग – मुकेश थळी (2019)

साहित्य अकादमीन दिल्ले प्रसिद्धीपत्रकाप्रमाणें तिनूय ज्युरींनी एकमतान पुरस्काराखातीर ‘वर्सल’ कथासंग्रह वेंचून काडलो. 

साहित्य अकादमीच्या प्रसिद्धीपत्रकांत जाहीर केल्ली पुस्तकांची निमणी वळेरी

पुरस्कार वेंचपाची प्रक्रिया

पुरस्काराखातीर साहित्यकृती वेंचून काडटना कशी कितें प्रक्रिया आसता तीय साहित्य अकादमीन जाहीर केल्या. (सविस्तर वाचूंक जाय जाल्यार हांगां क्लिक करूं येता)

साहित्य अकादमीन नेमियार केल्ले दोन तज्ञ पुस्तकांची मुळावी वळेरी तयार करतात. हे दोन तज्ञ थारावपाखातीर साहित्य अकादमीचें भाशा सल्लागार मंडळ चडांत चड पांच नावां सुचयता. अकादमीचो अध्यक्ष तातूंतल्यान दोन नांवां वेंचून काडटा. हे दोन तज्ञ अकादमीच्या नेमांक पाळो दिवन पुस्तकांची मुळावी वळेरी तयार करतात. 

ही मुळावी वळेरी आनी आदल्या वर्साची मुळावी वळेरी साहित्य अकादमीच्या भाशा सल्लागार मंडळाकडेन वता. मंडळाचो दरेक वांगडी हे वळेरेंतल्या वा स्वताक दिसता त्या दोन पुस्तकांचीं नांवां दिता.

उपरांत साहित्य अकादमीचो अध्यक्ष ते ते भाशेखातीर 10 रॅफरींचें मंडळ नेमता आनी भाशा सल्लागार मंडळान सुचयल्ले पुस्तकांची वळेरी तांचेकडेन धाडून दिता. तातूंतल्यान दरेक रॅफरी दोन पुस्तकां सुचयता. 

उपरांत अकादमीचो अध्यक्ष दरेके भाशेखातीर तिगा जाणांचें ज्युरी मंडळ घडयता. तांचेकडेन रॅफरींनी सुचयल्ले पुस्तकांची वळेरी वता. ही वळेरी कितल्याय पुस्तकांची आसूं येता. हे खेपे राजस्थानीखातीर उण्यात उण्या सात पुस्तकांची वळेरी आसली, जाल्यार तामिळांत 15 पुस्तकांची वळेरी. 

कोंकणीखातीर 10 पुस्तकांची वळेरी आसली. तातूंतल्यान तीन ज्युरींनी पुरस्काराखातीर पुस्तक वेंचून काडलां. 

उपरांत साहित्य अकादमीच्या केंद्रीय मंडळाची बसका जाता आनी तातूंत पुरस्कारांच्या नांवांखातीर आनी तीं जाहीर करपाखातीर अधिकृत मंजुरी घेतात. (तेन्ना पुरस्काराखातीर नांव सुचयल्ल्या लेखकालागीं उलोवन ताचोय हयकार घेतात.)

ही मंजुरी मेळ्ळे उपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतवंतांचीं नांवां औपचारीकरपणान जाहीर करता तेन्ना त्या प्रसिद्धीपत्रकांत ज्युरींचीं नांवां आनी पुस्तकांची निमणी वळेरीय जाहीर करप अकादमीचेर बंदनकारक आसा. समेस्तांक कळपाखातीर.

Your email address will not be published. Required fields are marked *