इतिहास जाणा जावप मनीसजातीच्या फुडाराखातीर म्हत्वाचो आसता. इतिहास फकत जाणा जावप नासता, तो नियाळप आसता. सत् घडणुकांचे साणीचेर जेन्ना आमी इतिहास नियाळटात तेन्नाच आमी फुडार घडोवंक शकतात. पूण...